welding bench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding bench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding bench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding bench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding bench

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn để hàn

    bàn hàn