welding post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm hàn