welding table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding table

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn hàn