weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld.

Từ điển Anh Việt

 • weld

  /weld/

  * danh từ

  (kỹ thuật) mối hàn

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) hàn

  to weld a boiler: hàn một nồi hi

  (nghĩa bóng) gắn chặt, cố kết

  arguments closely welded: những lý lẽ gắn bó với nhau

  * nội động từ

  (kỹ thuật) chịu hàn, hàn

  brass welds with difficulty: đồng khó hàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld

  * kỹ thuật

  đường hàn

  hàn

  hàn điện

  liên kết hàn

  mối hàn

  vách hàn

  hóa học & vật liệu:

  sự hàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weld

  United States abolitionist (1803-1895)

  Synonyms: Theodore Dwight Weld

  a metal joint formed by softening with heat and fusing or hammering together

  join together by heating

  weld metal

  unite closely or intimately

  Her gratitude welded her to him

  Similar:

  dyer's rocket: European mignonette cultivated as a source of yellow dye; naturalized in North America

  Synonyms: dyer's mignonette, Reseda luteola