weldless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldless.

Từ điển Anh Việt

 • weldless

  * tính từ

  (kỹ thuật) không có mối hàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weldless

  * kỹ thuật

  không có mối hàn

  không hàn

  xây dựng:

  không hàn được

  cơ khí & công trình:

  không khe nối (ống)

  không mối hàn