weldless pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldless pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldless pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldless pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weldless pipe

    * kỹ thuật

    ống không hàn

    ống liền