welded pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded pipe

    * kỹ thuật

    ống hàn