welded steel fabric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded steel fabric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded steel fabric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded steel fabric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded steel fabric

    * kỹ thuật

    lưới thép hàn