welded chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded chain

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    xích hàn