welded switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded switch

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    ghi hàn