welded beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm hàn