welded-up structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded-up structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded-up structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded-up structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded-up structure

    * kỹ thuật

    kết cấu hàn