welded connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded connection

    * kỹ thuật

    liên kết hàn