welded face joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded face joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded face joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded face joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded face joint

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối hàn trên mặt