welded seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded seam

    * kỹ thuật

    đường hàn

    mối hàn

    vạch hàn