welded joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welded joint

  * kỹ thuật

  đường hàn

  liên kết hàn

  mối hàn

  mối nối hàn