welded girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded girder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm hàn