welded crossing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded crossing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded crossing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded crossing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded crossing

    * kỹ thuật

    tâm ghi hàn

    giao thông & vận tải:

    tâm phân rẽ hàn