welded light weight steel construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded light weight steel construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded light weight steel construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded light weight steel construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded light weight steel construction

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kết cấu thép hàn có trọng lượng nhẹ