welded-in plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded-in plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded-in plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded-in plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded-in plug

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    nắp hàn vào