welded body seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded body seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded body seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded body seam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded body seam

    * kỹ thuật

    đường hàn

    mối hàn

    vạch hàn