welded wire net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded wire net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded wire net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded wire net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded wire net

    * kỹ thuật

    lưới thép hàn