welded steel base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded steel base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded steel base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded steel base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded steel base

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chân cột bằng thép hàn