welded truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded truss

    * kỹ thuật

    giàn hàn

    xây dựng:

    giàn thép hàn