welded-wire fabric reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded-wire fabric reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded-wire fabric reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded-wire fabric reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded-wire fabric reinforcement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép lưới hàn