welded wire fabric, welded wire mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded wire fabric, welded wire mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded wire fabric, welded wire mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded wire fabric, welded wire mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded wire fabric, welded wire mesh

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới cốt thép sợi hàn