welded connecting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded connecting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded connecting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded connecting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded connecting

    * kỹ thuật

    mối nối hàn