welded steel plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded steel plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded steel plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded steel plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded steel plate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm thép hàn

    tôn hàn