welded blind flange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded blind flange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded blind flange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded blind flange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded blind flange

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt kích hàn chặt