welded splice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded splice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded splice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded splice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded splice

    * kỹ thuật

    mối nối hàn