welded tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded tube

    * kỹ thuật

    ống hàn