welded plate girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded plate girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded plate girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded plate girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded plate girder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm bản hàn

    dầm bản thép hàn