welded construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded construction

    * kỹ thuật

    kết cấu hàn