welded traveling bridge crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded traveling bridge crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded traveling bridge crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded traveling bridge crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded traveling bridge crane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu trục hàn