welded sheet condenser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded sheet condenser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded sheet condenser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded sheet condenser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded sheet condenser

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giàn ngưng kiểu tấm (hàn)