welded structures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded structures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded structures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded structures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded structures

    * kỹ thuật

    kết cấu hàn