welded steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded steel

    * kỹ thuật

    thép hàn