welded mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded mesh

    * kỹ thuật

    lưới hàn