welded bogie frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded bogie frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded bogie frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded bogie frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded bogie frame

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khung giá chuyển hướng thép hàn