weld joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld joint

    * kỹ thuật

    mối hàn

    mối nối hàn