weld pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld pool

    * kỹ thuật

    bát hàn

    chậu hàn

    nồi hàn