weld drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld drop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giọt hàn