weld, lap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, lap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, lap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, lap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld, lap

    * kỹ thuật

    hàn chồng mí