weld, flash butt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, flash butt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, flash butt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, flash butt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld, flash butt

    * kỹ thuật

    hàn điện