weld, convex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, convex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, convex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, convex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld, convex

    * kỹ thuật

    mối hàn lồi