weld, crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld, crack

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường hàn đứt