weld, electric butt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld, electric butt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld, electric butt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld, electric butt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld, electric butt

    * kỹ thuật

    hàn điện