weld pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld pass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld pass

    * kỹ thuật

    đường hàn

    xây dựng:

    đường hàn đứt