weld heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld heat

    * kỹ thuật

    nhiệt hàn