weld test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự hàn thử

    sự thử (mối) hàn